Spolupráce

 

Spolupráce s rodinou

 • každodenní individuální spolupráce s rodiči dětí, poskytování informací, společný postup pedagogických pracovnic a rodičů
 • možnost konzultace případných výchovných a ostatních problémů s učitelkami nebo vedoucí učitelkou na základě domluvy v odpoledních hodinách
 • plné a nezkreslené informování rodičů o veškerém dění v MŠ, které se týká rodičů a jejich dětí prostřednictvím nástěnek a webových stránek
 • otevření školy rodičům - zapojení rodičů do her a činností jejich dětí, možnost podílet se               na realizaci společných akcí a projevit své nápady a iniciativu, spolurozhodování rodičů               o důležitých otázkách týkajících se dění v MŠ
 • příprava a realizace besed s odborníky (školní zralost, zdravý životní styl apod.)
 • poskytování odborného poradenství v oblasti předškolní výchovy prostřednictvím odborné literatury, možnosti zapůjčení odborné literatury, možnosti sledovat články v odborných časopisech (Informatorium, Rodina a škola, Děti a my)
 • seznámení rodičů s ŠVP, Školním řádem - seznámení s právy a povinnostmi, zpřístupnění všech dokumentů

 

Spolupráce s odborníky v MŠ

 • Mgr. Andrea Jeřábková - screeningové vyšetření zraku
 •  - depistáž řeči (logopedické vyšetření)

 

Spolupráce se ZŠ 

 • ZŠ Kollárova - vzájemné návštěvy spojené s programem
 • ZŠ E. Valenty - návštěvy dětí v 1. třídě ZŠ, seznámení s prostředím 
 • ZŠ Ptení - návštěva divadelního představení žáků ZŠ

 

Spolupráce s dalšími partnery        

 • Městské divadlo Prostějov - divadelní představení v rámci předplatného
 • Muzeum - akce a výstavy
 • Kulturní agentura J. Lazara - divadelní představení v kině Metro
 • ZUŠ hudební obor - výběr talentů, projekt „Děti dětem“
 • Ekocentrum IRIS - ekologické výukové programy, které tematicky doplňují ŠVP
 • Městská policie - exkurze a besedy